Ayodhya, Gaya, Nalanda and Patna /Sonpur

Ayodhya:Akaaro Brahmatah proktam YakaaroVishnuruchyate, Dhakaaro Rudra rupascha Ahodhyaanaama raajate/ Sarvopa Paatakairyuktair rahmahatyaadi paatakai, Na yodhyaa shaktate yasmaattaam ayodhyaam tato viduh/ (Skanda Purana, Vaishnava Khanda Ayodhyaa) Ayodhyaa is defined as ‘ A- kaara is Brahma, Ya-kaara is Vishnu and Dha-kaara is… Continue Reading

Dhanushkoti , Darbha Shayana, Devi Pattana

       Skanda Purana in Setu Mahatnmya describes Dhanushkoti Mahatmya as follows: Dakshinaambunidhou punye Rama Setou vimuktade, Dhanushkotiriti khyatam Tirthamasti vimuktidam/ Brahma hatya suraapaana swarnasteya vinaashanam,Gurutalpaga samsarga doshanaapi naashanam/ Kailaasaadi pada praapti kaaranam paramaarthadam, Sarvakaama -midam pumsaam runa daaridra naashanam/ Dhanurkotirdhanishkotirdhanushkotiriteeranaat, … Continue Reading