Bhrigu Tirtha Mahatmya

Divyam varsha sahasram tu Parishila yute Vane, Jagaama paramarshescha niyatasya paraatpani/ Ajagaama tadaa tantu Vishnur darshayatum mudaa, Sarverdeva ganaih saadham Bhriguh provaachatam Harim/ (As Maharshi Bhrigu performed ‘tapas’ for thousands of Deva-years at Parishilayuta Vana with intense concentration and dedication,… Continue Reading