Gayatri Sahasramana (Thousand names of Devi Gayatri)

Achintya lakshana, Avyakta, Arthamatri Mahesvari, Amritarnava madhayasta, Ajita, Aparajita, Animadi –gunadhara, Arkamandalasamsthita, Ajara, Aja, Apara, Adharma (She has no dharma or caste etc.), Akshasutradhara, Akaradyaksharanta (from the letter ‘AA’ to‘Ksha’), Arishadvargabhedini, Anjandri- pratiksha, Anjanadrinivasini, Aditi, Ajapa, Avidya, Aravinda nibhekshana, Antarvahisthita, Avidya -dhvamsini, Antaratmika, Aja, Ajamukhavasa, Aravindanibhanana, Ardhamatara (thus called Vyanjana –varnatmika), Arthadaananjana, Arimandalamardini, Asuraghni, Amavasya, Alaksighni, Antyajarchita, Adi Lakshmi, Adi Sakti, Akriti, Ayatana, Adityapadavichara, Adityaparisevita, Acharya, Avartana, Achara, Adi Murti Nivasini, Agniyi, Amari, Adya, Aradhya, Asanasthita, Adharanilaya, Adhara, Akasanta nivasini, Aham Tatva, Adyakshara Samayukta, Antarikshasarupini, Adityamanadalagata, Antaradhvanta nasini, Indira, Istada, Ishta ,Indiranivekshana, Iravati, Indrapada, Indrani, Indurupini, Ikshukodanda Samyukta, Isusandhanakarini, Indranilasamakara, Idapingalikarupini, Indrakshi, Isvari, Devi Ihatraya vivavarjita, Uma, Usha, Udunibha, Urvakaphalanana, Uduprabha, Udumati, Udupa, Udumadhyayaga, Urdha, Uddhakesi, Urdhadhogati bhedini, Urdhavahupriya, Urmimalavaggranthi- dayani, Rita, Rishi, Ritumati, Rishidevanamaskrita, Rigveda, Rinahatri, Rishimandala charini, Riddhida, Rijumargastha, Rijudharma, Rijuprada, Rigveda nilaya, Rijvi, Luptadharma pravartini, Lutadivara sambhuta, Luta divisa harini, Ekakshara, Ekamatra, Eka, Ekakanishtha, Aindri, Iravatarudha, Aimushmika prada, Omkara, Oshadhi, Ota, Otaprota nivasini, Aurbba, Aoushadha sampanna, Anda madhyasthita, Ahankara nirupini (Visargarupini), Katyayani, Kalaratri, Kamakshi, Kamasundari, Kamala, Kamini, Kanta, Kamada, Kalakantini, Kari kumbhastanabhara, Karavira Suvasini, Kalyani, Kundalavati, Kurukshetra nivasini, Kuruvinda dalakara, Kundali, Kumudalaya, Kalajibha, Kalarasya, Kalika, Kalarupini, Kamaniguna, Kanti, Kaladhara, Kumudvati, Kausiki, Kamalakara, Kamakara rabhanjani, Kaumari, Karunapangi, Kakubanta, Karipriya, Kesari, Kesavanuta, Kadamba kusuma priya, Kalindi, Kalika, Kanchi, Kalasodbhava Samstuta, Kamamata, Krakupati, Kamarupa, Kripavati, Kumari, Kunda- nilaya, Kirati, Kiravahana, Kaikeyi, Kokilalapa, Ketaki, Kusumapiya, Kamandaludhara, Kali, Karma nirmula karini,Kalahamsa gati,Kaksha, Krita, Kuatukamangala, Kasturi tilaka, Kamra, Karidragamana, Kuhu, Karpuralepana, Krishna, Kapila, Kuhurasraya, Kutastha, Kudhara, Kukusisthakhilavistapa, Khadgaketadhara, Kharbha, Khechari, Khagavahana, Khattangadharini, Khyata, Khagarajosparisthita, Khalagni, Khanditajara, Kadhakishnya pradayani, Khandendu tilaka, Ganga, Ganesha guha pujita, Gayatri, Gomati, Gita, Gandhari, Ganalolupa, Gautami, Gamini, Gadha, Gandharasara sevita, Govinda charanakranta, Gunatraya vibhavita, Gandharvi, Gahvari, Gotra, Girisa, Gamana gami, Guhanavasa, Gunavati, Gurupapa pranasini, Gurvhi, Gunavati, Guhya, Gopatavya, Gunadayani, Girija, Guhya matangi, Garuda dhvajaVallabha, Garvapaharini, Goda, Gokulashta, Gadadhara, Gokarna nilayasakta, Guhyamandala vardhini, Gharmada, Ghanada, Ghanta, Ghora Danava Mardini, Ghrini Mantra Mayi, Ghosha, Ghana Sampada Dayini, Ghantaravapriya, Ghrana, Ghrini Santhushti Karini, Ghanari mandala, Ghurna, Gritachi, Ghanavegini, Gnana dhatu mayi, Charcha, Charchini, Charuhasini, Chatula, Chandika, Chitra, Chitramalyayi bhushita, Chaturbhuja, Charudanta, Chaturi, Charitaprada, Chulika, Chitra vastranta, Chandrama Karna kundala, Chandrahasa, Charudatri, Chakori, Chandrahasini, Chandra dhatri, Chakori, Chauri, Chora, Chandika, Chanchat vagvadini, Chandrachuda, Choravinasini, Charu chandana liptangi, Chanchachachamaravijita, Charumadhya, Charumati, Charugati, Chandila, Chandrarupini, Charu homapriya, Charva, Charita, Charubahuka, Chandramanadala madhyasta, Chandramandala darpana, Chakravakastani, Chesta, Chitra, Charuvilasini, Chitra svarupa, Chandravati, Chanrama, Chandanapriya, Chodayitri (impelling Jivas to action), Chirapragna, Chataka, Charuhetuki, Chhatrayata, Chhatradhara, Chhaya, Chhanda paricchhadha, Chhayadevi, Chhandra nakha, Chhannendriaya vishaparnini, Chhandonushtup parishtantha, Chhidropadrava hedini, Chedha, Chhatrasvari, Chhinna, Chhurika, Chhelanpriya, Janani, Janmararahita, Jataveda, Jaganmayi, Jahnavi, Jatila, Jatri, Jaramarana varjita, Jambudvipa Vati, Jwala, Jayanti, Jalasalini, Jitendriya, Jitakrodha, Jitamitra, Jagatpriya, Jatarupamayi, Jihva, Janaki, Jagati, Jara, Janitri, Jahnutanaya, Jagattrayahitaisini, Jvalamuli, Japavati, Jvaraghni, Jitavistapha, Jitakrantamayi, Jvala, Jagtriti, Jvaradevata, Jvalanti, Jalada, Jyeshtha, Jayaghosha sphota dinmukhi, Jambhini, Jimbhana, Jrimbha, Jvalanmanikya kundala, Jinjikha, Jananirghosha, Jinjha Maruta vegini, Jhallakivadya usala, Nripa, Nibhuja, Tanka bhedini, Tankabana Samayukta, Tankini, Tankiganakritaghosha, Tanakiya moha rosha, Tankarakrani, Tha Tha Savdaninadini, Damari, Dakini, Dimbha, Dundamaraikanirjita, Damari-tantra margastha, Danda damuari nadini, Dandiravasaha, Dimbhalasat rida parayana (dancing happy in battles), Dhundi Vighnesa Janani, Dakkha hasta, Dhilivraja, Nityajnana, Nirupama, Nirupama, Narmada, Triguna, Tripada, Tantri, Tulasi, Taruna, Tara, Trivikrama padakranta, Turiya pada gamini, Turiya dityasamkasa, Tamasi, Tuhina, Tura, Trikala sampanna, Trivali, Trilochana, Tri Sakti, Tripura, Tunga, Turanga Vadana, Timangilagila, Tibra, Tristothra, Tamasanini, Tantra matra Viseshajna, Tarimadhya, Trivistapa, Trisandhya, Tristani, Tosha Samstha, Talapratakapini, Tantakini,Tisurabha, Tuhina chala vasini, Tujala Samyukta, Tahahara valipriya, Tilahomapriya, Trilochana Priya, Titha, Tamala Kusumakriti, Taraka, Triyuta, Tanvi, Trisanku parivari Priya, Talodari, Tirobhasha, Tatamka Priya vadani, Trijata, Tittree, Trishta, Tribhida, Tarunakriti, Taptakanchana Samkasa, Tapta Kanchana Bhushana, Triabaka, Trivarga, Trikalajnana dayani, Tarpana, Triptida, Tripta, Tamasi, Tumvarustuta, Tarksyatha, Trigunakara, Tribhagi, Tanuvallari, Tatkari, Tharava, Thanta, Dohini, Dinavatsala, Danantakari, Durga, Durgasura ibharhini, Devariti, Devaratri, Draupadi, Dhunda bherushna, Devyani, Duravasa, Daridya bhedini, Diva, damodara priya, Dipta, Digvasa, Digvimohini, Dandakaranya nilaya, Dandini, Deva Pujita, Deva vandita, Divisada, Dveshini, Danavakriti, Dinana thustha, Diksha, Daivasa- disvarupini, Dhatri, Dhanurdhara, Dhenur dharini, Dharmacharini, Dhurandhara, Dhanur Dharini, Dhanada, Dhanya dohini, Dharmasila, Dhanadhyaksha, Dhanurveda Visarada, Dhriti, Dhanya, Dhaitapada, Dharmarajya priya, Dhruva, Dhumavati, Dhumakesi, Dharma Sastra prakarshini, Nanda, Nandapriya, Nidra, Nirnuta, Nandanatmika, Narmada Nalini, Nila, Nilakanta Samasraya, Rudrani, Narayana Priya, Nitya, Nirmala, Nirguna, Nidhi, Niradhara, Nirupama, Nithyasuddha, Niranjana, Nadabimbu Kalatita, Nadabindu Kalatmika, Nrisimhini, Nagadhara, Nripanga Vibhushita, Naraka klesanasini, Narayana padodbhava, Niravadya, Nirakara, Narada priyakarini, Nanajyoti, Nidhida, Nirmalatmika, Navasutradhara, Nidhi, Nirupadravakarini, Nandaja, Navaratnadhya, Naimisaranya vasini, Navanita priya, Nari, Nila jeemuta nisvana, Nimeshini, Nadirupa, Nilagriva, Nisisvari, Navamali, Nisumbhagni, Nagaloka Nivasini, Nava jambunada prakhya, Nagalokadhi Devata, Nupura kranta charana, Narachitta pramodini, Nimagna Rakta Nayana, Nirghata-Sama-Nisvana, Nandanodya nilaya, Nirvyahopacharini, Parvati, Paramodara, Parabrahmatmika, Para, Panchakosa vinurmukta, Pancha pataka nasini, Para chitta vidhanajna, Panchika, Pancharupini, Purnima, Parama priti, Parateja Prakasini, Purani, Paurushi, Punya, Purandarikanubhekshana, Patala tala nimmagna, Prita, Priti vivardhani, Pavani, Pada sahita, Pesala, Papanasini, Prajapati, Parisranta, Parvata stana mandala, Padmapriya, Padmasamstha, Padmakshi, Padma sambhava, Padmapatra, Padmapada, Padmini, Priyabhashini, Pasupasa vinirmukta, Purandari, Puravasini, Pushkala, Purusha, Parbha, Parijata kusuma priya, Patirvata, Patirvatangi, Pushpahasa Parayana, Prajnavati suta, Pouthri, Putrapujya, Payasvini, Pattipasa dhara, Pankti, Pitriloka pradayani, Purani, Punyaseela, Pranatarti vinasini, Pradhyumna Janani, Pusta, Pitamaha parigraha, Pundaripuravasa, pundari samanana, Pritujangha, Pritu bhuja, Pritu pada, Pritodari, Pravala sobha, Pingakshi, Pritavasa, Prachavala, Prasava, Pustida, Punya, Pratishtha, Pranava, Pati, Pancha arna, Panchavani, Panchika, Panjarasthitha, Paramaya, Parajyoti, Paraprithi, Paragati, Parakashtha, Pasupa hasa, Pritudara, Pitangi, Pitavasa, Pitasaya, Pisachini, Pita Kriya, Pisachaghni, Patakshi, Patukriya, Pancha bhaksha priyachara, Puthana prana ghatini, Punyagavana madhyasta, Punya-theerdha nisevita, Panchagni, Parasakti, Paramadhada karini, Pushpa kandasthita, Pusa, Poshikakila visthapa, Panapriya, Pancha sikha, Pannagopari sayani, Pancha matratmika, Prithvi, Patika, Pitrudohini, Purana nyaya mimamsa, Patali, Pushpa gandhini, Punya priya, Paradatri, Paramargaika gochara, Pravala sobha, Purnasa, Pranava, Palhabodari, Phalini, Phalada, Phalgu, Phutkari, Phalakakriti, Phanindra bhoga sayana, Phani mandala mandita, Balabala, Bahumata, Bala tapani bhumsuka, Vandaya, Balabhadra priya, Badava, Buddhi Samsthita, Bandi Devi, Bilavati, Badisaghni, Balipriya, Bandhavi, Bodini, Buddhirbanduka kusuma priya, Balabhanu prabhakara, Brahmi, Brahmana Devata, Brihaspati- sthuta, Brinda, Brindavani Vihara, Balakini, Bilahara, Bilavasa bahudayaka, Bahunetra,Bahupada, Bahu karnavatamsika, Bahu bahu yuta, Bija rupini, Bahurupini, Bindunada kalatita, Bindu nadavsa rupini, Buddhagodhanguli trana, Badarasrama asini, Brindaraka, Brihat Skanda, Brihati, Banapatrini, Brindadaksha, Bahunuta, Vanita, Bahu Vikrama, Baddha Padmasanasina, Bilva patra talasthita, Bodhi druma nija vasa, Badhista, Bindu darpana, Bala, Varasana vati, Badabanala vegini, Brahmanda bahirantashta, Brahma kankana sutrini, Bhavani, Bhishanavati, Bhavini, Bahyaharini, Bhadra Kali, Bhujangakshi, Bharati, Bharatasaya, Bhairavi, Bhisha kankara, Bhutida, Bhuti malini,Bhagini, Bhoganirata, Bhadrada, Bhuri Vikrama, Bhutavasa, Bhrigulata, Bhargavi, Bhu surarchita, Bhagirathi, Bhogavati, Bhavastha, Bhishangvara, Bhamina, Bhogini, Bhasa, Bhavani, Bhuri dakshina, Bhargatmika, Bhamavati, Bhava bhandha Vimochani, Bhajaniya, Bhuta dhatri ranjita, Bhuvanesvari, Bhujangavalaya, Bhima, Bherunda, Bhaga dheyini, Mata, Maya, Madhumati, Madhu jihva, Manu Priya, Maha devi, Maha Bhagya, Maliri, Minalochana, Mayatita, Madhu manasa, Madhu drava, Manavi, Madhu sambhoota, Mithila pura vasini, Madhukaitava samharthi, Medini, Mega malini, Mandodara, Maha Maya, Maithili, Masrina priya, Maha Lakshmi, Maha Kali, Maha Kanya, Mahesvari, Mahendri, Merutanaya, Mandara kusumarchita, Manjumanjira charana, Mokshada, Manju bhashini, Madhudravini, Mudra, Malaya, Malayanvita, Medha, Marakastyama, Magadhi, Menakatmaja, Mahamari, Maha vira, Maha Syama, Manustuta, Matrika, Mahibhasha, Munudapada Vikrama, Muladharishtha, Mugha, Manipura nivasina, Mrigakshi, Mahisuradha, Mahishasura mardini, Yogasana, Yoga maya, Yoga, Youvanakasraya, Youvani, Yuddha madhyastha, Yamuna, Youga dharini, Yakshini, Yoga Yukta, Yaksha raja prasutini, Yatra, Yana bindhanajna, Yadu vamsa Sambhava, Yakaranti hakaranta, Yajushi, Yajna rupini, Yamini, Yoga nirata, Yuta dhana bhayankari,Rukmini, Ramani, Rama, Revati, Renuka, Rati, Raudri, Raudrapriyakara, Rama Mata, Rati priya, Rohini, Rajyada, Reva, Rasa, Rajiva lochana, Rakesi, Rupa sampanna, Ratna simhasana stitha, Raktamalyambara dhari, Ratnagandha vilopana, Raja hamsa samaruddha, Rambha, Rakavali priya, Ramaniya Yugadhara, Rajitakhila bhutala, Ruru Charma Paridhara, Ratini, Ratnamalika, Rogesi, Rogasamhari, Ravini, Romaharshini, Ramachandra Pradakranta, Ravana chcheda karana, Ratna Vastra Parischchinva, Rathastha, Rukma bhushana, Lajjadhidevata, Lola, Lalita, Ling dharini, Lakshmi, Lola, Luptavisa, Lokini, Lokavisruta, Lajja, Lambothari, Lalana, Loka Dharini, Varada, Vandita, Vidya, Vaishnavi, Vimalakriti, Varahi, Viraja, Varsha, Varalakshmi, Vilasini, Vinata, Vyoma madyastha, Varijasana Samstitha, Varuni, Venu Sambhuta, Viti gotra, Virupini, Vayu mandala madhyastha, Varijasana samstitha, Varuni, Venu sambhuta, Vitihotra, Virupini, Vayu mandala madhyasta, Vidhi Kriya, Vishnu Patni, Vishnu mati, Visalakshi, Vasundhara, Vama deva priya, Vela, Vajrini, Vasudohini, Vedyakshara Paritamgi, Vajapeya phalaprada, Vasavi, Vamajanai, Vkakunthalaya, Vara, Vyasa Priya, Varmadhara, Valmiki parisevita, Sakambhari, Siva, Santa, Sarada, Saranagati, Satodari, Subhachara, Sumbhasura mardini, Sobhavati, Sivakara, Sankarardha saririni, Sona, Subhasya, Subhra, Sirah Skanda karini, Saravati, Sarananda, Sarajjyotana, Subhanana, Sarabha, Sulini, Sabari, Suddha, Sukhavahana, Srimati, Sridharananda, Sravana nanda dayini, Sarvani, Sarbhari vandya, Sadbhasha, Sadritu priya, Sadadhara sthita Devi, Shanmukha priya karini, Sadanga rupa Sumati, Surasura namaskrita, Sarasvati, Sadadhara, Sarva mangala karini, Samaganapriya, Sukshama, Savitri, Samasambhava, Sarva vasa, Sadananda, Sustani, Sagarambara, Sarvaisyarya priya, Siddhi, Sadhu babndhu parakrama, Saptarshi mandala gata, Somamandala vasini, Sarvajna, Sandrakaruna, Samanadhika varjita, Sarvottunga Sangahina, Sadguna,Sakaleshtada, Saragha (Bee), Surya tanaya , Sukhesi, Somasamhati, Hiranya varna, Harini, Hrimkari, Hamsa vahini, Kshauma vastra paritangi, Kshirabdhi tanaya, Kshama, Gayatri, Savitri, Parvati, Sarasvati, Vedagarbha, Vedaroha, Sri Gayatri, and Paramvika.


20130818-174432.jpg[Reading, hearing or memorising the Great Names of Devi Gayatri with cleanliness of body and mind, devotion and sincerity as contained in Devi Bhagavata would indeed yield unimaginable fruits of destroying the gravest sins committed, ensuring prosperity and well being as also leading a disease free and contented life. Particularly significant are the eighth lunar days when the Gayatri Saharsanamas are rendered in the company of Brahmanas of pledge, after one’s own daily Sandhya vandana, Dhyamam, Japam, Homam and absolute concentration and commitment, on a strictly ‘Nishkama’ basis or without anticipations of results. The Saharanamavali ought not to be made available indiscriminately to anybody for bravado or cheap publicity. A strict caution is being imposed that only those really deserving persons of ‘Achara’ and dedication should have access to these Mighty and Highly Powerful Mantras of Devi Gayatri.]

 

Sri V.D.N.Rao and Shri Kanchi Kamakoti Peetham

Kamakoti.org presents the Essence of Puranas in English, condensed by Sri. V.D.N.Rao, devotee of Sri Kanchi Kamakoti Peetam. Compiled, Composed and Interpreted by V.D.N.Rao, Former General Manager, India Trade Promotion Organisation, Pragati Maidan, New Delhi Ministry of Commerce, Govt. of India The author can be contacted at raovdn@yahoo.co.in