Pradhana Shradda Tirthas (42)

Deva Prayaga at Alaknanda-Ganga Sangama; Tri Yugi Narayana (Saraswati Kund); Madhymeshwara; Rudranatha; Barai Brahma Kapala Shila; Haridwara ( Hari-ki paidi); Kurukshetra-Pehova; Pindaraka Tirtha; Madhura-Dhruva Ghat); Naimisharanya; Dhoyuta Paapa-Hatyaharana Tirtha); Bithoor ( Brahama -varta); Prayaga; Kashi-Manikarnika; Ayodhya; Gaya; Bodh Gaya; Raja Griha; Parashurama Kunda, 165 km. from Tinsukhia, Arunachala Pradesh on the banks of Brahmaputra; Yajapur; Bhuvaneshwar; Jagannatha Puri; Ujjain; Amarakanthak; Nasik; Triambakeshwar; Pandaripura(Chandra bhaga); Lohargala; Pushkar; Tirupati Balaji; Shiva Kanchi (NarayanaTirtha Sarovara); Kumbhakonam; Srirangam- Kaveri banks); Rameshwaram-Lakshmana Tirtha; Dhanushkoti; Darbha shayana; Siddhapur; Dwaraka; Narayana Sara; Prabhasa-Veraval; Shulapani-Surapaneshwar; Chanoda.  Source of Annexures: Tirthanka, Gita Press, Gorakhpur.

Sri V.D.N.Rao and Shri Kanchi Kamakoti Peetham

Kamakoti.org presents the Essence of Puranas in English, condensed by Sri. V.D.N.Rao, devotee of Sri Kanchi Kamakoti Peetam. Compiled, Composed and Interpreted by V.D.N.Rao, Former General Manager, India Trade Promotion Organisation, Pragati Maidan, New Delhi Ministry of Commerce, Govt. of India The author can be contacted at raovdn@yahoo.co.in