SHRI SHIVA SAHASRA NAAMA STOTRA ( BRAHMA PURANA)

(Note: Translation in English follows the Text in Sanskrit)

[ Preface: Having married off  his daughter Sati Devi, Daksha Prajapati developed dislike and hatred Shiva his son-in-law as the latter moved about as ‘digambara’ or unclad in the awful company of the frieghtening Pramatha Ganas, Bhuta-Preta-Piscachas and resided at ‘Smashanas’or Burial Grounds and Mountain  Caves. Devi Sati knew of her father’s contempt for Shiva but ignored as she knew that Mada Deva was indeed Supreme. Once Daksha organised a Maha Yagjna but did not invite neither Shiva nor Sati though Vishnu and all Devatas were requested to attend. Despite Shiva’s  reluctance Devi Sati attended the Yagjna uninvited and was insulted by openly speaking ill of Shiva even while Vishnu, Devatas and Rishis disappeared in view of the impending danger. But Sati could not bear the insults and resorted to self -immolation.On learning of the tragedy, Shiva became furious and despatched Bhadra Kaali and Virabhadra to destroy the Daksha- Yagjna and kill Daksha. As Brahma-Vishnu-Devas prayed to the fuming and livid Maha Deva, the Ever-Merciful Maha Deva pardoned Daksha and replaced his beheaded body  with the Sacrificial Goat-Head at the Yagjna and revived Daksha. The shattered and demoralisd Daksha prostrated, begged of clemency and applauded with admiration to Devadhi Deva Maheshwara as follows: ]

1)Namastey Deva Devesha Namastyendhaka -sudana,
Devendratwam Balashreshtha Deva Daanava Pujita/
Sahasraaksha Virupaksha Tryaksha Yagnaadhipapriya,
Sarvatah Paanipaadastwam Sarvatokshishiromukhah/
Sarvatah Shrutimaamllokey Sarvamaavrutya tishthasi,
Shankha karno Mahakarnah Kumbhakarnornavaalayah/
Gajendra karno Gokarnah Shatakarno Namostutey,
Shatodarah Shataavartah Shata jimvah Sanaatanah/
Gaayanti twaam Gayatrino archantyantyarkamarkinah,
Deva Daanava goptaa cha Brahma cha twam Shatakratuh/
Murtimaamstwam Mahaamurthih Samudrah sarasaam nidhih,
Twayi Sarvaa Devataahi gaavo goshtha ivaasatey/
Twattah  Shareerey pashyaami Somamagnim jaleswaram,
Adityamatha Vishnum cha Bramhaanam sa Bruhaspatim/
Kriyaa Karana Kaaryecha Kartaa Kaaranameyvacha,
Asaccha Sadasacchaiva tathaiva Prabhavaapyayou/
Namo Bhavaaya Sharvaaya Rudraaya Varadaayacha,
Pashunaam Patayechaiva Namostwandhaka ghaatiney/
Trijataaya Triseershaaya Trishulavara dhaariney,
Triambakaaya Trinetraaya Tripuraghnaaya vai namah/
Namaschandaaya Mundaaya Vishwachandadharaayacha,
Dandiney Shankha karnaaya Dandi Dandaaya vai namah/
Namordha Chandikeshaaya Shushkaaya Vikrutaaya cha,
Vilohitaaya Dhumraaya Nilagreevaaya vai namah/
Namostwapratirupaaya Virupaaya Shivaayacha,
Suryaaya Surya pataye Suryadhwaja pataakiney/
Namah Pramatha naashaaya Vrushaskandhaaya vai namah,
Namo Hiranyagarbhaaya Hiranya kavachaaya cha/
Hiranya krutachudaaya Hiranyapataye namah,
Shatru ghaataaya Chandaaya Parna shankhashayaacha/
Namah stutaaya stutaye stuuyamaanaaya Vai namah,
Sarvaaya Sarva bhakshaaya Sarva bhutaantaraatmaney/

2) Namo homaaya Mantraaya Shukla dhwaja pataakiney,
Namonmayaaya Nyaayaaya Namah Kilikilaaya cha/
Namastwaam shamaanaaya shayitaayotthitaaya cha,
Sthitaaya Daavamaanaaya kubjaaya kutilaaya cha/
Namo nartana sheelaaya Mukhavaaditra kaariney,
Badhaapahaaya Lubdhaaya Geetavaaditra kaariney/
Namo Jyeshthaaya Shreshthaaya Balapramadha -naayacha,
Ugraaya cha Namo Nityam Namascha Dashabaahavey/
Namah Kapaala hastaaya sita bhasma priyaayacha,
Vibhishanaaya Bhimaaya Bhishma Vrata dharaaya cha/
Naanaa Vikruta Vaktraaya Khadga jimhogra damshtriney,
Paksha maasa lavaarthaaya Tumbi Veenaapriyaayacha/
Aghora ghora rupaaya Ghoraaghora taraaya cha,
Namah Shivaaya Shantaaya Namah Shantatamaaya cha/
Namo Buddhhaya Shuddhaaya Samvibhaaga Priyaaya cha,
Pavanaaya Patangaaya Namah Saankhya -paraaya cha/
Namaschandaika ghantaaya Ghanataajalpaaya Ghantiney,
Sahasrashata ghantaaya Ghanataa maalaa priyaya cha/
Pranadandaaya Nityaaya Namastey Lohitaaya cha,
Humhumkaaraaya Rudraaya Bhagaakaara priyaayacha/

3) Namopaaravatey Nityam Girivrikshapriyayacha,
Namo Yagnaadhipataey Bhutaaya Prastutaayacha/
Yagnavaahaaya Daantaaya Tathyaayacha Bhagaayacha,
Namastataaya Tatyaaya Taatinipataye namah/
Annadaayaannapataey Namastwanna bhujaayacha,
Namah Sahasrasheershaaya Sahasracharanaayacha/
Sahasrodyutashulaaya Sahasra nayanaayacha,
Namo Baalaarkavarnaaya Balarupa dharaayacha/
Namo Baalaarka rupaaya Kaalakreedanakaaya cha,
Namah Shudhhaaya Buddhaaya Kshobhanaaya kshayaaya cha/
Tarangingita Keshaaya Muktakeshaaya vai n amah,
 Namah Shatkarma nishtaaya Trikarma niyataayacha/
Varnaashramaanaam Vidhivatpruthagdharma pravartiney,
Namah Sreshthaaya Jyeshthaaya Namah Kalakalaayacha/
Sweta pingala netraaya Krishnaraktekshananaayacha,
Dharma kaamaartha mokshaaya krathaaya krathanaayacha/
Sankhyaaya Sankhya mukhyaaya yogaadhipataye namah,
Namo Rathyaadhirathyaaya chatushpatha pathaayacha/

4) Krishnaajinottareeyaaya Vyaala Yagnopaveetiney,
Ishaana Rudrasanghaata Harikesha Namostutey/
Thrayambikaayaambikaanaatha Vyaktaavyakta Namostutey,
Kaalakaamada kaamaghna dushtodvrittha nishudana/
Sarvagarhita Sarvaghna Sadyojaata  Namostutey,
Unmaadana shataavarta Gangaatoyaadra murdhajah/
Chandraadha samyugaavardha meghaavarta namostutey,
Namonnadaanakartrey cha Annadaprabhavey Namah/
Anna bhoktrecha goptrey cha twameva Pralayaanala,
Jaraayujaandajaaschaiva swedajod -bhijja eva cha/
Twameva Deva Devesha Bhutaagraschaturvidhah,
Charaacharasrashtaa twam pratihartaa twameva cha/
Twameva Brahmaa Vishwesha Apsu Brahmavadantitey,
Sarvasya Paramaa yonih Shuddhaamsho Jyotishaam nidhih/
Ruksaamaani Tathongkaara –maahustwaam Brahmavaadinah,
Haai haayi Harey Haayi huvaahaaveti vaasa krut/
Gaayantitwaam Surasreshthaah Saamaga Brahma vaadinah,
Yajurmaya Rungmayascha Saamaatharva yutastathaa/
Pathyasey Brahmavaadbhistwaam ganaih,
Brahmanaah Kshatriyaa Vaishyaaha Shudraa Varnaaschamaascha ye/
Twamevaashrama sanghascha Vidyustanitamevacha,
Samvatsaraswamrutavo maasaa maasaartha mevecha/
Kalaa kaashthaa nimeshaascha Nakshatraani yugaanicha,
Vrishaanaam Kakudam twam hi gireenaam shikharaanicha/

5) Simho mrigaanaam cha patayastakshakaananta bhoginaam,
Ksheerado hyudadheenaam cha Mantraanaam Pranavastathaa/
Vajram sraharanaam cha vrataanaam Satyamevacha,
Twamevecchhaa cha dweshascha Raago Mohah Shamah Kshamaah/
Vyavasaayo dhrutirlobhah Kaamakrodhau Jayaa Jayou,
Twam Gadee twam sharee chaapi khatvaangee mudgaree tathaa/
Chhethaa Bhoktaa Prahartaacha netaa mantaasi no matah,
Dasha lakshana samyukto Dharmorthah kaama eva cha/
Induh Samudrah Saritah Palvalaani saraamsicha,
Tataavalyastrunoushadhyah Pashavo Mriga Pakshinah/
Dravya karma gunaarambhah Kaala pushpa phalapradah,
Adischaantascha madhyascha Gayatryonkaara eva cha/
Harito lohitah Krishno Naalah Peetastathaarunah,
Kadruscha  Kapilo Babhruhu Kapoto matsyakastathaa/
Suvarna retaah vikhyaatah Suvarnaschaapayo kutah,
Suvarna naamaah cha tathaa Suvarnapriya yevacha/
Twamindrascha Yamaschaiva Varuno Dhanadonilah,
Utphullaschitra bhaanushca Swarbhaanurevacha/
Hotram Hotaacha Homyam cha Hutam chaiva tathaaprabhuh,
Trisouparnastathaa Brahmanyajushaam Shata Rudriyam/
Pavitramcha Pavitraanaam Mangalaanaamscha Mangalam,
Praanascha twam Rajascha twam Tamah Satvayutastathaa/
Paanopaanah Samaanascha Udaano Vyana evacha,
Unmeshascha Nimeshascha Kshuthrut jhrumbha tathaiva cha/
Lohitaangascha Damshtree cha Mahaavaktro Mahodarah,
Shuchiromaa Haricchashruurdhva keshaaschalaachalah/
Geetavaaditra nrithyaango geetavaadanaka priyah,
Matsyojaalo jalojyayyo Jalavyalah kuteecharah/
Vikaalascha Sukaalascha Dushkaalah Kaala naashanah,
Mrutyuschaivaakshayontascha Kshama Maayaa karotkarah/
Samvarto Vartakaschaiva Samvartaka balaahakou,
Ghantaaki Ghantaki Ghanti Chudaalo Lavanodadhih/

6) Brahmaa kalaagnivakrascha Danidi Mundastridanda dhruk,
Chaturyugaschatur Vedascha –turhotraschatushpathah/
Chaturaashramyanetaa cha Chaturvarna karaschahum,
Ksharaaksharah Priyo dhurto Ganairganyo Ganaadhipah/
Raktamaalaambara dharo Gireesho Girijaapriyah,
Shilpeeshah Shilpinah Shreshtha Sarva Shilpi pravartakah/
Bhaganetraantakaschandah Pushno Dantavinaashanah,
Swaahaa Swadhaa Vashatkaaro Namaskaara Namostutey/
Goodha vratascha Goodhascha Goodha vrata nishevitah,
Taranastaaranaschaiva  Sarva Bhuteshu taaranah/
Dhaataa Vidhaata Sandhaataa Nidhaataa Dhaarano Dharah,
Tapo Brahmacha Satyam cha Brahmacharya tathaarjavam/
Bhutaatmaa Bhutakrudbhuto Bhutabhavya bhavodbhavah,
Bhurbhuvah swaratischaiva Bhutohyagni Maheswarah/
Brahmaavartah Suraavartah Karmaavartha Namostutey,
Kaamabimbavirhantaa Karnikaarastraja priyah/
Gonetaa Goprachaaras –cha Govrusheswara vaahanah,
Chaturmukho Bahumukho Raneshwabhimukhah sadaa/
Hiranyagarbhaha Shakunirdhanadortha patirviraat,
Adharmahaa Mahadaksho Dandadhaaro Ranapriyah/
Tishthan Sthirascha Shtaanuscha Nishkampascha Sunischalah,
Durvaarano Durvishaho Dussaho Duratikramah/
Durdharo Durvesho Nithyo Durdarpo Vijayo Jayah,
Shashah Shashaankanayanah Seetoshnaha Kshutrushaa jaraa/
Aadhayo Vyaadhayaschaiva Vyaadhihaa Vyaadhipascha yah,
SahyoYagnamrigha Vyaadho Vyaadheenaamaakarokarah/
Shikhandi Pundarikascha Pundarikaavalokanah,
Dandadhruk Chakradandascha Roudra bhaagaavinaashanah/

7) Vishapomrutapschaiva Suraapah Ksheerasomapah,
Madhupaschaapaschaiva Sarvapascha Balaabalaha/
Vrishaangavaahyo Vrishabhastathaa Vrishabha lochanah,
Vrishabhaschaiva Vikhyaato Lokaanaam Lokasamskrutah/  
Chandraadityou Chakshushi tey Hrudayam cha Pitaamahah,
Agnishtomastathaa deho Dharmakarma prasaadhitah/
Na Brahmaacha Govindah Puraana Rishayo na cha,
Mahaatmyam Veditum Shaktaa Yathaatathyena  tey Shivah/
Shivaayaa Murtayah Sukshmaastey Mahyam yaantu darshanam,
Taabhirmaam Sarvato raksha pitaa putramivairasam/
Rakshamaam Rakshaneeyoham tawaanagha Namostutey,
Bhaktaanukampee Bhagavan Bhaktaschaaham sadaatwayi/
Yah Sahasraanyanekaani Pumsumaavritya durdishaam,
Tishthatyekah Samudraantey sa mey goptaastu nithyashah/
Yam Vinidraa Jitaswaasaaha Satyasthaaha Samadarshinah,
Jyotih Pashyanti yunjnaanaastasmai Yogaatmaney Namah/
Sambhakshya Sarvabhutaani Yugaantey Samuopasthitey,
Yah shetey Jalama –dhyasthatam Prapadyombushaayinam/
Pravishya vadanam Raahoryaha Somam pibatey nishi,
Grastyarkam cha Swarbhaanurbhutwaa Somaagnirevacha/
Angushtha maatraah Purushaa Dehasthaam Sarbva Dehinaam,
Rakshantu tey cha maam nithyam nityam chaapyayayantu maam/
Enaapyutpaaditaa garbha Aapo Bhaagagataascha ye,
Teshaam Swaahaa Swadhaachaiva Aapunuvanti swadanticha/
Harshayaanti  na hrashyanti Namastebhyastu nithyashah/
Ye Samudrey  Nadidurgey Parvateshu Goshtheshu Kaantaara gahaneshucha/
8) Chatushpateyshu Rathyaasu Chatwareshu Subhaasucha,
Hastaswarathashaalasu Jeernodyaanalayeshu cha/
Rasaatala gataayechaye cha Tasmaatparam gataah,
Namastebhyo Namastebhyastu Sarvashah/
Sarvastwam Sarvago Devah Sarvabhuta patirbhavah,
Sarvabhutaantaraatmaa cha teyna twam na nimantritah/
Twameva chejyasey Deva Yagnorvividha dakshinaih,
Twameva Kartaa Sarvasya tena twam na nimantritah/  
Athavaa maayayaa Deva mohitah sukshmayaa tava,
Tasmaattyu kaaranaadyapi twam mayaa na nimantritah/
Praseeda mama Devesha twameva sharanam mama, ,
Twam gatistwam pratishthaa cha na chanyosteeti mey matih/

1)My salutations to you Devadeva, destroyer of Andhakaasura, Devendra, Balashreshtha who is worshipped by Devas and Danavas alike; You are Sahasraaksha or thousand eyed, Virupaaksha or with frightening looks, Trayksha or with Three Eyes, Shankha Karna or conchshell-like ears, Maha Karna or of enormous ears, Kumbha Karna akin to a vast pot, Arnavaalaya or whose residence is huge like an ocean, Gaja Karna/ Gokarna Karna or with elephant ears / Cow’s ears; Shata Karna or ears in hundreds;  Shatodara or hundred bellied; Shataavarta or surrounded by hundreds of bees; Shata jihva or hundred tongued; Gaayanti or  Gayatri devotees singing of Shiva’; Surya bhaktaas worship Shiva in Surya rupa; Deva Daanavaas worship Shiva with equal devotion; You are Murtimaan, Maha Murti, deep and abundant like Samudra; all the Devas reside in you and vice versa; we vision in your physique Chandra, Agni, Varuna, Surya, Vishnu, Brahma, and Brihaspati; You are the Kriya, Karana, Kaarya, Karta, Kaarana, Asat, Sadsat, Utpatti, Pralaya, Bhava or Srishti Karta, Sharva, Rudra or the tormentor, Varada, Pashupati, Killer of Andhakaasura, Trijata, Triseersha, Trishula dhaari, Traimbaka, Trinetra, and Tripura naashaka. My obeisance to You Mahadeva! Chanda the highly irritated, Munda the head  shaven; Vishwachanda dharaaya, Dandi, Shankha Karna, Dandidanda or Dandi dharana/ Danda (Punishment) giver, Artha Chandikeshaaya or Artha Naareeswara; Sushka or emaciated, Vikruta, Vilohita, Dhumra and Neelagreeva. You are Apratirupa or of Unique Form; Virupa; Shiva or of Kalyana / Mangala Rupa or of Propitious Form. Surya deva carries the Flag and Insignia of Yours; You are the Supreme Chief of Pramatha ganas; the Hiranya garbha Brahma wearing Hiranya Kavacha or Body Shield made of gold and the Hiranyapati or the Prime Master of Gold representing Wealth and Prosperity; the Shatru ghaati or the demolisher of enemies and a Symbol of Fury resisting Injustice and Viciousness; you are the Stuti Swarupa or the Target of  all the acclamations and exaltations by one and all; Sarva Swarupa or the Representation of the entire Universe; Sarva Bhakshi or the Great Devourer; your Dwajapataaka or the Bannerflag of Everlasting Victory is of  the Pure White Color. Maha Deva!

2) You are the Homa / Oblations into Agni and also the Mantra with which to invoke Devas and Devis. My greetings and sincere reverences to you always while asleep, awaken, waking up after sleep, while walking, standing or running, or performing nritya or dance and so on. You possess the Forms of Sreshtha (The Highly Distinguished) and the Jyeshtha or the Senior- most; You are the churner of Shakti epitomised; the Ten Handed; Kapaala dhaari; fond of white coloured ash to smear the body; Vibhishana, Bhima, Bhishma Vrata, the Assumer of various repulsive Forms with sword- like tongue and hideous teeth; You are the Time in various units like Paksha-Maasa-Lava and Kshana; the Ghoraghora and Ghoratara Swarupa yet a High Representation of Shanti and Mangala; the benchmark of Shuddha,  Buddha and Samvidhanapriya or Purity, Acumen and the Great Provider; You are the Pavana (Wind), Surya and Saankhyaparayana or the Wizard of Sankhya Yoga; You are the Ghanta or the Superlative Bell-its wearer with its magnificent Dhwani and Reverberation; the punisher of Beings for their evil deeds; the Nitya or the Perpetual Lohita Rupa in the habit of  making hums like Huum Huum; and Bhagakaara priya Rudra who is unsurpassable.

3) My reverences to you Mahadeva! You have a soft corner for Mountains and Forests full of huge trees; You are the Yagnadhipati, Bhuta-Vartamaana-Bhavishya Rupa or of the Form of Past-Present and Future; the Yajna vaahaka Jitendriya or the Controller of Human Limbs and senses; Satya Swarupa; Bhaga, Tataa-Tataapara- Tataani Pati or the Banks of Waterbodies including the Oceans; You are the Annadata, Anna pati, and Annabhogi too or the bestower of food, the King of Food and also the enjoyer of Food; he who possesses thousand Mastakas / heads and thousand ‘Paadaas’ feet as also Sahasra Shula/ thousand tridents and Sahasra Netras /thousand eyes; the Bakarkavarna / of the hue of  Uprising Sun and Bala Swarupa  or of the Form of a child; Maha deva! You are the emblem of Shudda / Cleanliness, Buddha / Grandeur; the Kshobana / the Provider of decay with Kshaya rupa or the Feature of bringing about dissolution with Kaal / Time as his puppet or child plaything; Parama Shiva! Your hair curls are dedicated with the forceful waves of Ganga and your hair tresses are fully freeflung and open; You are always engaged in Shatkarma Nishtha (viz. Sandhya Vandana or Gayatri Japa as prescribed and other Brahmanic duties ,  Adhyayan / Study of Spirituality, Adhyapan / Teaching  Spirituality, Yajana or performing and enable others to perform Sacrificial Fires, Daana / Charity and Pratigrahana /accepting danas); Trikarmanataya or engaged in the Three Tasks of Srishti-Paalana-Samhaarana /Creation-Preservation-Destruction; You are the Supreme Organiser and Administrator of Chaturvarnas of Brahmana-Kshatriya- Vaisya and Sudra Varnaas;  and Ashramas of Brahmacharya- Grihasta-Vanaprastha and Sanyaasa and thus the Facilitator of Dharma Pravritti; You possess eyes of varied colours like white, yellow, black and red; You are the Icon of Purushaarthaas Dharma, Artha, Kaama and Moksha as also of the Symbol of Kratha / Destruction, Krathana (Samhara Kartha), Saankhya Yoga  and Saankhyamukhya; You are the Charioteer of those who deserve to be driven towards the Prime Chaurasta / Four-Road Cross;

4) You wear black skin as your outside shroud and a serpent as your Yagnopaveeta or the Holy Thread; Ishaana Deva! You are the Swarupa of Ekadasha Rudras /Eleven Rudras; Harikesha / who assumes Pale Yellow Hair style; Vyaktaavyakta Swarupa, Amabika -anaatha; Trinetradhaari; Kaala Kaamada Kaamaaghna or the Emblem of Time, Desire and its Destroyer; Dushodvrutta Nishudana or the Slayer of the High Form of Evil Forces; you are the Sarvagarhita / the target of those who could never be gauged, the Sarvaghna (Sarva Samhaaraka), and Sadyojaata; He who could convert any body as mentally imbalanced and encircled with hundreds of such persons; who keeps Ganga on his head; called as Chandrartha samugaavarta or he who is encircled by Chandra and Meghaavarta or surrounded by clouds; the Provider of Anna / Food and the Lord of those who provide Anna to others; the Annabhokta and Anna Rakshaka /The Great Consumer of Food and its Protector; You are the Pralaya kaaleena Agni or the Gigantic Fire at the Time of  the Universal Annihilation; Devadeveswara! You are the Unique Form of Four kinds of Praanis or Beings viz. Jaraayuja (who wear out with passage of Time like human beings, animals etc); Andaja or are born out of Eggs like birds; Swedaja or those which are born of sweat like worms; and Udbhijja or spring out of soil / Earth; You are also the Srashta and Pratiharta / the Creator and Discharger of Charachara Jagat; You are Vishveswara, Brahma as also the Brahma of Mahajala Swarupa; Sudhaamshu / Moon and the Deposit of Jyotisha; Brahmavaadi Maharshi calls You as Ruk-Saama and Omkaara; Brahmavetthas who recite Saamagaana Ruchas / stanzas like ‘Haayi Haayi Harey Haayi Huvaa Haaveti’ are always engaged in your commendation; You are the Yajurveda, Rukveda, Sama Veda and Atharvana Veda; Brahmavetthaas are immersed in the Adhyayan or study of Kalpas and Upanisdhads extolling you; You are the Chaturvarna of Brahmana-Kshatriya-Vaishya and Shudras; You are the sparkle of Lightning, resound of clouds; Time Units like Samvatsara, Ritu, Maasa, Paksha, Kala, Kaashtha, Nimesha, Nakshatra and Yugas are all of Shiva Rupa; You are also the Vrishabha Kakud (Bull’s hump) and Giri Shikhara (Mountain Peak) alike.

5) Maha Deva! You are like the Lion among animals; Takshaka and Sesha Naga among the Serpents; the Ksheera Sagara among the Oceans; Pranava among the Mantras; Vajra among the Shastras; and  Satya Narayana among Vratas; You are the Icchaa (Desire), Dwesha (Dislike), Raaga (Affection), Moha (Infatuation), Shanti (Peace), Kshama (Patience), Vyavasaaya ( Strong Decision), Dhairya ( Courage), Lobha (Greed), Kaama (Passion), Krodha (Anger), Jaya (Victoy) and Paraajaya (Defeat); You are the Armoury like Gada, Baana, Dhanush, Khatvaanga, and Mudgara; You are the Chhettha (Expurgator), Bhettha (disintegrator) and Praharta (Striker or Attacker); Neta (Chief), Mantaa (Convincer), Manukta (the Persuader); Dasaguna, Dharmaartha Kaama Moksha Swarupa; You are of the Swarupa of Indu, Samudra, Nadi, Palvala or small pond, Sarovara, Lata or creeper, grass, Anna / Food, Pashu, Mriga, and birds; You are also Dravya (Money), Karma / Deeds, and Gunas; You are the Provider Fruits and Flowers as per Seasons; The Maker of the Beginning, the Middle and the End as also the Gayatri and Omkaara Swarupa; You constitute the colours of Green, Red, Black, Blue, Yellow, Kapila, Babhru, Kapota, Shyama and so on; you are the Suvarnaretha or Agni; popular by the name of Gold and as fond of Gold; Devadeva! You are Indra, Yama, Varuna, Kubera, Vaayu, the incandescent Agni, Swarbhanu or Rahu and Surya; the Havana Hota, Hotra or Havan, Homya or worshipped as Homa, Huta or Havi and Prabhu; you are the Trisouparna Rucha or Three leafed Stanza and Yagurveda’s Shata Rudriya or the One who is worshipped by various Devas, Danavas, Dikpalakas, Nava Grahas, Rishis, Bhuta-Preta-Piscachas, Gandharvas, Yakshas, Rakshasas, Manavas, Mountians, Nagas etc; You are the Most Sacred and Hallowed, the Mangala among Mangalas or the Most Propitious; the Pancha Praanaas viz. Praana, Apaana, Samaana, Udaana, and Vyana; the Three Gunaas of Satva, Rajas, and Tamogunas; Unmesha-Nimesha or Opening and Closing of Eyes; the Hunger and Thirst; You are Lohitaanga or of Red coloured Murti; Damshtri or the one with Damshtras / tusks; Maha Vaktra or Huge Faced; Mahodara or Big bellied; Shuchi Roma or of Sacred body hairs; Haricchamashru or yellow moustached and bearded; Urthva Kesha or  of lifted up head hairs; the Sthaavara-Jangamas or Moveable and Immobile Beings; Geeta-Vaadya-Nritthaanga or of Song-Music-Instrumental and Dance Forms; Parameswara! You are the Emblem of Music and Dance; you are the Matsya, Jala or its Life-Providing water and Life-taker viz. the jaal or the net; Maha Deva! None could ever win over you; You are the Water snake residing in water and lonely Grihasti or the much married family person; indeed You are the Form of Vikaala or the Negative Time, Sukaala or the Positive Time, Dushkaala or Bad Time; and Kaala naashaka or the destroyer of Time; You are indeed the Mrityu, Akshaya or Everlasting and Anta or the Terminator; the Kshama or of Endless Capacity; Maya and of the all-pervading Beams of Luminosity; You are the Samvarta or Pralaya Kaala, Vartaka or of the Everlasting Vidya; Samvartaka or of Pralaya  Kaala and Balaahaka or Clouds; Since you wear a Ghanta or big bell, you are popular as Ghantaki and Ghanti; You sport a tuft  on the back of head and the entire Samudra of salt water  is of your Swarupa.

6) You are Brahma having Kaalaagni on his face, with shaven head and as an ascetic wearing a Tri-danda; you are of the Form of Chatur Yugas of Satya-Treta-Dwapara and Kali; Chatur Vedas of Ruk-Yajur-Saama and Atharvana; Chaturhotra or four kinds of ‘Hotaas’ (Conductors) at Yagnas and the meeting point of Chatushpathas or Four Roads; the Regulator of Chaturaashramaas of Brahmacharya-Garhastya-Vaanaprasatha and Sanyaasa; and of Chaturvarnas of Brahmana-Kshatriya-Vaishya and Shudras. You are the representation of Kshaya (Dissolution) and Akshaya (Permanance), Priya (Affection), Dhurta (Disgust), Gananeeya (Distinguished) and Ganapati; You adorn red-bead necklaces and red clothing; the Swami of Mountains and Vaani / Voices; the Master of Shilpakaaraas, the Shilpa Sreshthi and the Trainer of Shilpis; being of extremely angry  profile, you have broken the teeth of Pusha (Sun God); You are the manifestation of Swaha (offerings to Agni or by water), Swadha (oblations to Pitras), and Vashatkara  (Personification of Vedic Sacrifice); You are the ‘Goodha Vrata’ or the worship by way of  Vrata or prescribed way of Puja and Goodha / with a hidden conternt and aim; the Performer of Goodha Vrata and the target of those who perform the Goodha vrata; You are the Swarupa of ‘Tarna’or Moksha as also the Taarana or Provider of Moksha; You are the Movement of the Inner Soul of all Beings; the Dhata or the one who holds; the Vidhata or the destiny maker, Sandhaata or the Germinator, Dharana (the hold), Dhara or he who provides the hold; You are the Tapas or Meditation, Brahma or the Supreme Creator, Satya or the Eternal Truth; Brahmacharya (the Celibacy), and Arjiva or  the Symbol of Saralata /Softness; You are the Bhutaatma or the inner soul of one and all; the Sourcer of the Bhutaatmaas; Bhuta Swarupa; the Originator of Bhuta-Vartamaana-Bhavishya; the Bhurloka- Bhuvarloka- Swarloka, the Bhutaatma, Agni and Maheswara; You are thde Brahmaavarta-Suraavarta and Kaamaavarta; the destroyer of Kamadeva Vigraha; You are fond of Karnikaara /Kanera flower garland wearer; indeed you are the Goneta, Gopracharaka or the Sanchalaka of Indriyas and Goswami who rides over Nandi Deva. My Prayers to you Paramatma! Protection of Trilokaas is entirely in your holy hands; you are Govinda or Gorakshaka, Gopaalaka or the safeguard of cows, and Gomaarga or the safe passage of cows; indeed you are the Akhanada Chandraabhimukha or the One with Eternally Moon-Faced Supreme Being of Extreme Pleasantness; You are indeed the faceless, or with a face none too attractive, or with four faces or of multiple faces or with a face ever peaceful and sport full in the midst of battles! You are Hiranya -garbha Brahma, Dhanada the Provider of wealth, Dhana Swami, Viraat Purusha, Adharmahaa or the demoplisher of viciousness, Maha Daksha, danda dhaari and Yuddha Premi; You are Tishthan or Ever Standing or Seated firmly; Sthira or Ever-Steady, Sthaanu or fixed, Nishkampa or Never Shaken, Nischala or immobile, Durvaaran or avoidable with great difficulty; Durvishaha or Unbearable, Dusshah or difficult to tolerate, Duratikrama or unsurpassable; you are not possible to hold nor bring under control, Durdamya or unmanageable, always victorious as the personification of success; You are like a hare, Chandra is your eyes; You are the symbol of extreme cold and oppressive heat; You are hunger, thirst, old age, Adhi or of Mentally / Psychologically disturbed and Vyadhi or physiologically unhealthy and at the same time the promoter and demolisher of diseases; you are the icon of tolerance; the Yagnarupi, Shikhandi or the wearer of Peacock feathers; Pundarika or of Kamalarupa dhari; Danda dhaari, Chakra danda and Roudrabhaagaa Vinaashanah or he who had the names as Danda,Chakra  and Roudra bhaaga.

7) Indeed you are Great Consumer of Amrit, Visha, Dudha, Soma, Madhu, Jala or any drink alike with equal ease.You are the Vrishabha Swarupa as you to stride the Bull of Dharma / Virtue; your eyes resemble those of a Vrishabha and in fact you are popularly worshipped as a Vrishabha all over!  The whole Universe is engaged in your Sanskaara or worship by way of Puja and Abhisheka. Maha Deva! Your two Eyes represent Chandra and Surya, your heart is of Brahma Swarupa, Agnishtoma is like your Body, and Dharm Karma is your Shringaara or ornamentation. Brahma, Vishnu and Sanaatana Rishis are unable to assess the real image of you! May I be blessed with your very kind Darshan in the form of your highly auspicious Sukshma Rupa? May I be granted protection from my attackers just as a father would as I do indeed deserve safety as I have overcome of my ego that led me into arrogance and ego; I prostrate before you with humility and sincere veneration as I am fully purged of my unpardonable short-comings, while innumerable Yogeswaras are in constant endeavor to discover the splendid and illuminated Parama Tatwa of Yours steeped into Satvikaguna. I seek your forgiveness Maha Deva as at the Time of Pralaya You resort to Yoga Nidra as Jalashaayi when the entire Universe is submerged and is under surrender seeking your asylum. When Chandra drinks Amrit from inside your mouth in the form of Rahu, Surya too gets sustenance from you by assuming the Form of Ketu and in the Form of Agni as Soma Swarupa, I seek shelter in you. May you provide me sanctuary as you exist in all the Beings as thumb-like figures of Jeevatma and to me too grant the same kind of benevolence! I salute your Mangalamaya Shivarupa as all the human beings enter their Garbhas are provided with Swaha or Pushti / Growth and Swadha or Swadhishta Rasa by you and once the Jeevaas are out,  you make them cry and laugh intermittently! To that Paramatma who manifests and permeates the Srishti among Samudras, Rivers, Unreachable Places, Parvataas, Caves, Vrikhsas, Forests, Agamya sthalaas, Sky routes, Cross roads, Streets, Sabhas, Gajashaalaas, Ashva shaalaas, Ratha shaalaas, Vaatikaas, old houses, Pancha Bhutaas, Dishaas or Directions, Sub-Directions, between Indra and Surya, Chandra and Surya and in Sub-Terrain Bilwa Swarga viz. Rasatala and other lokas etc. I kneel down in admiration and devotion as I salute you again and again!

8) Bhagavan! You are Sarva Swarupa, Sarvavyaapi, Sampurna Bhuta Swami, the Cause of Creation, the Antaraatma of Sarva Bhutaas; that was why I did not send any Invitaion to you the Yagna that was organized by me; indeed You are the Chief Deity worshipped in any Sacrifice as you are the Outstanding Supreme Power most adulated; I was in fact covered by Maya when I erred and ignored you. Please, Please, do very kindly forgive me Devadi Deva as you are my Gati, Pratishtha and my strong conviction that being a personification of Mercy You will definitely forgive me: Paseeda mama Devesha twameva sharanam mama, Thwam Gatistwam Pratishtha cha na chaanyesteeti mey matih/

<

p style=”text-align: justify;”>Phala Shriti: Those who read or recite or think deeply about the Text of the Shiva Sahasranaamaa with its meaning and context shall most certainly accomplish auspicious tidings, long life, and excellent health. Those who aspire for fame, Swarga Prapti, Aishwarya / Wealth, Vidya and Victory should achieve the objectives. Those who are distressed by illnesses, difficulties, fear of various kinds would attain quick reliefs. Obstacles created by Yaksha, Piscacha, Naaga, Vinaayaka, and Thieves are assured of safeguards and instant protection. This confidential Stotra in which Daksha poured his heart out and pleased Maha Deva for his earnestness and devotion could be read, recited and understood by any body with dedication, be it by women, Kshatriyas, Vaishyas, Vidyarthis, Lower Classes or of any faith whatsoever, especially on Parva Dinaas of Festival Days would be blessed with contentment in life and Shiva Loka Prapti after life!

Sri V.D.N.Rao and Shri Kanchi Kamakoti Peetham

Kamakoti.org presents the Essence of Puranas in English, condensed by Sri. V.D.N.Rao, devotee of Sri Kanchi Kamakoti Peetam. Compiled, Composed and Interpreted by V.D.N.Rao, Former General Manager, India Trade Promotion Organisation, Pragati Maidan, New Delhi Ministry of Commerce, Govt. of India The author can be contacted at raovdn@yahoo.co.in