Sri Rudrashtakam (In English)

Sri Rudrashtakam

Namami shamishaan nirvaan rupam

Vibhum vyapakam brahma vedswaroopam

Nijam nirgunam nirvikalpam niriham

Chidakash maakaash vasam bhajeham 

Nirakaram omkar moolam turiyam

Gira gyan goteetmisham girisham

Karalam mahakal kaalam kripalam

Gunagar sansar paaram natoham 

Tusharadri sankash gauram gambhiram

Manobhot koti prabha sri shariram

Sfuranmauli kallolini charu ganga

Lasadbhalbalendu kanthe bhujanga

Chalatkundalam bhru sunetram vishalam

Prasannanam neelkantham dayalam

Mrugadheesh charmambaram mundamalam

Priyam shankaram sarvanatham bhajami

Prachandam prakrushtham pragalbhaam paresham

Akhandam ajam bhanu kotiprakasham

Trayam shoolnirmoolam shoolpani

Bhajeham bhavani patim bhavgamyam

Kalateet kalyan kalpantkaari

Sada sajjan anand daata purari

Chidanand sandoh mohapahaari

Prasid prasid prabho manmathari

Na yaavad umanath padaarvindam

Bhajanteeh loke pare va naranam

Na taavat sukham shanti santaapanasham

Prasid prabho sarvabhootadhivasam

Na janaami yogam japam naeva poojam

Natoham sada sarvada shambhu tubhyam

Jara janm dukhaudh tatapyamanam

Prabho paahi aapan namamish shambho

Rudrashtakmidam proktam vipren hartoshaye

Ye pathanti nara bhaktya teshaam shambhu prasidati

Iti Sri Goswami Tulsidas krutham Sri Rudrashtakam sampoornam

ShivShankar.in

ShivShankar.in aims to be the World’s Largest depository of information about Lord Shiva, providing details about temples, stories, publications and photos for your use, and onward distribution.