Vishnu Kshetras

Ashtottattara Shata Vishnu Sthaanas: Ashtottara shatastaaneshwaavirbhutam Jagatpatim, Naami Jagataameesham Naraayanamananya dheeh/ Narayana is as Vaasudeva in Vaikuntha, Sankarshana at Aamoda; Pradyumna at Pramoda, Aniruddha at Sammoda; Vishnu in Satyaloka; Padmaksha at Surya Mandala; Shesha shayi in Ksheera Saagara; Taaraka in Shweta Dwipa; Narayana at Badarikashrama; Avinashi Hari at Naimisharanya; Shalagrama at Harikshetra; Rahavendra Shri Ramabhadra at Ayodhya; Bala Krishna at Mathura; Madhusudana at Mayapuri; Bhogashayanaat Kashi; Avanipat at Avantika; Yadavendra at Dwaraka; Gopijana Vallabha at Vraja Bhumi; Nandanandana at Brindavana; Govinda at Kaliya hrada; Bhava nashaka at Govardhana; Shouri at Gomanta Parvata; Jagatpati at Haridwaara; Veni Madhava at Prayaga; Gadadhara at Gaya; Vishnu at Ganga Sagara Sangama; Raghava at Chitrakuta; Rakshasa hanta at Nuanda grama; Vishwa rupa at Prabhasa; Achala Kurma at Shri Kurma; Purushottama at Neelachala Jagannaatha; Paana Nri-Simha at Simhachala; Gadapani at Tulasivana; Paapahara at Ghrita shaila; Simhaswarupa at Shwetachala; Yogananda at Dharmapuri; Andhra Nayaka at Shri Kaakula; Hiranyantaka at Ahobila; Panduranga Vithala at Pandaripura; Srinivasa Balaji at Tirumala Venkatachala; Narayana at Melkote; Nrisimha at Ghatikachala; Varadaraja Kamala lochana at Kanchipura; Yathotkari at Shiva Kaanchi; in Kanchi itself there are as many as eighteen Vishnu Swarupas; Vijaya Raghava at Grudhra Sarovara thata; Veeraraghava at Vikshaaranya; Tangashayi at Totadri; Gajarti nashaka at Gajasthala; Maha Bali at Balipura; Jagatpati at Bhakti saara; Maha Varaha at Shri Mushna; Padmalochana at Mahindra; Ranga natha at Sriranga; Janaki vallabha at Shridhama; Saranatha at Sara Kshetra; Harachapa bhanjaka at Khandana; Purna at Shrinivasa Sthala; Suvarna at Swarna Mandira; Maha Vishnu at Vyaghrapuri; Bhakti daata at Bhakti sthaana; Shanta Murti at Shweta hrada; Bharga at Bhargava Sthala;  Madhava at Vaikuntha; Bhakta sakha at Purushottama; Sudarshana at Chakra Tirtha; Chakrapani at Kumbhakona; Sharanghadhara at Bhutapuri; Gajartihara at Kapisthala; Govinda at Chitrakuta; Anuttama at Uttama; Padmalochana at Shwetachala; Parabrahma at Parthasthala; Madhusudana at Krishna koti; Mahananda at Nandapuri, Vrishaashraya at Vriddhapuri; Asanga at Sangamagrama; Shri Sharana at Sharanya; Jagatpati Gopala at Dakshina Dwaraka; Maha Simha at Simha Kshetra; Mallari at Manimandapa; Nibidakara at Nibida; Jagadishwara at Dhanushkoti; Kalamegha at Mouhura; Sundara at Madurai; Parama Swami at Vrishabhachala; Shri Natha at Varagna; Ramapriya at Kuruka; Goshthipati at Goshthipura; Darbha shayi at Darbha shayana; Shouri at Dhanvi Mangala; Baladhya at Bhramara sthala; Purna at Kurangapura; Srikrishna at Vata sthala; Achyuta at Kshudra Nati pranta and Padmanabha at Anantapura. It is firmly believed that among  the above Kshetras, Bhagavan’s Vigrahas were self generated at Eight Places viz. Sriranga, Srimusha, Venkatashala, Shalagrama of Hari Kshetra, Naimisha, Thotadri, Pushkara and Badarikashrama.

Ashtottata Shata Divya / Vishnu Kshetras: It is likely that quite a few of the following Kshetras are repeats of the above list and hence clarification is given the new and older names are mentioned within brackets:  Kshira Sagara (Tiruppalkadal); Shriranga is near Tiruchirapalli; Koliyur or Oraiyur almost a part of Trichinapalli;  Shwetagiri is Tiruvallur near Shrirangam; Dhanvinahpura near Lalgudi/ Trichinapalli with Nambi Sundararaja and Sundaravali Deities; Tiruppera/Shri Ramanagar near Tanjavor where Pupapriya Ranganathag and Ranga nayaki Lakshmi are the Deities; Karambanor or Kadabapur near Sriranga / Tiruvallarai with Purushottama and Purva Devi are the Deities; Tanjaimamani koil (Sharanya Nagar) near Tanjavur with three Temples of Neela megha Bhagavan and Arunakamala Nayaki;  Nrisimha and Tajjai nayaki Lakshmi; and Manikundala Perumal and Ambujavali; Tirukkandiyur ( Khanda Nagar) near Shartanuya Nagar with Harashapa vimochana Narayana and Devi Lakshmi; Cuddalore (Sangama Pura) and Tituvayyar where Vishnu and Kamkala Valli Lakshmi are present; Kapisthala near Cuddalore and River Kaveri  from where Gajendra Varada and Lakshmi hastened to rescue Gajendra to Gandaki River near Bihar and thus there is a Gajendra Pushkarini  in place here; this is also place where Hanuman had Sakshat kar of Shri Rama as Bhagavan Vishnu himself!; Pullabhudamokudi (Grudhra Tirtha) where Jatayu realised Rama as ‘Sesha shaayi’ Narayana himself; Adanor or Gopuri where Kamadhenu and Alwar Shriparakaal  realised Rama as Maha Vishnu; Tirukkandnadai (Kumbakonam); Tiruvinnagaram  (Akashnagar); Tirunaaraiyur (Sugandhagiri); Tiruccherai (Saara Kshetra); Nandan Koel; Tiruvelliyankudi (Bhargavapuri); Tirullundur (Rathapaata Shtala); Tiruvandilurn (Indrapura); Shirupuliyur (Vyaghrapura); Tiruvannampuram ( Kanvapura); Tirunnamangai (Krishna Mangalapura); Tirukkannankudi ( Krishna Kuti); Tiruvannagai (Nagapattanam); Kalahasti; Tiruvali Tirunagari (Parirambhapura); Manimadakkoyil (Tirunagur-Nagapuri) ; Vaikunthavinnagaram ( Vaikunthapura); Arimeyavinnagaram (Nabhapura); Vanpurushottamam (Purushottama); Semponseya Koil (Swarna Mandira); Tiruttontriyambalam (Lakshmi Ranganatha); Tirumanikkutam (Manikuta); Tirukkalam padi (Talavana); Tiruddevanaar Tokai ( Keelai –cchalai Devanagara); Tiruvelllakkullam ( Shwetahrada or AppanKoil); Parthanpalli( Parthasthala); Talaicchankaamadim-Tallaicchenkadu ( Shankhapura); Tallai Tiruchitra Kutam (Chidambaram); Tirukkundal (Madurai);Tiru mohur (Maahur); Vrishabhadri or Alagar Koil; Tirummeyyam (Satyagiri); Tirukkoshtiyur ( Goshithi pura);Tiruppullani (Darbha shayana);Tiruttankaalore (Sheetodyana pura); Shri Villuputtur; Totadri; Tirukkurunkudi; Tirukkurukur; Tiruvallimangalam; Shri Vaikuntham; Varagunimangai (Varaguna); Tiruppulingkudi (Chimchakuti); Tirukkalandai ( Perunguklam- Brihattadaag); Tirupperai (Shrinampura); Tirukkollur (Mahanidhipura); Tiruvananta puram ( Ananta shayanam/Trivendram); Tiruvattaru (Partashutrama Kshetra); Tiruvanparisaaram ( Ramya shtala); Tirucchankanur (Trichur); Kuttunadu or Tiruppuliyur/ Shardulanagar; Tiruvannavandur; Tiruvallavaal (Keralpura); Tirukkadittanam (Gandha nagar); Tiruvaranbalai Aranmulai (Samruddhisthala); Maruttata; Shri Mulidhama; Vidytpura; Navapura; Ateendrapura; Dehalipura; Vrindaranya Kshetra; Tinnanur; Veeksjharanya;Ghatikachala; Toyadri; Vaaraaha Kshetra; Tirunkkagmalai; Hastigiri; Tiruvekka (Yatthottakari); Ashtabhujam; Tiruttanka (Deepa prakasha); Velukkai (Kaamasiki); Uragam (Trivikrama); Neeraakaara; Kaarakam; Kaarvanam; Tirukkalvanore; Patakam(Pandava doota); Chandra chooda, Pravala varna; Pacchaivarnayurt; Parameshwara vinnagaram; Gruddhra Kshetra; Tiruvenkatam or Tirupati/ Tiruvenkatadri; Singavellukkutram; Dwaraka; Ayodhya; Naimisharanya; Mathura; Tiruvayippadi; Deva Prayaga; Jyotishpeetha; Badarikashrama; and Mukti Narayana

Sri V.D.N.Rao and Shri Kanchi Kamakoti Peetham

Kamakoti.org presents the Essence of Puranas in English, condensed by Sri. V.D.N.Rao, devotee of Sri Kanchi Kamakoti Peetam. Compiled, Composed and Interpreted by V.D.N.Rao, Former General Manager, India Trade Promotion Organisation, Pragati Maidan, New Delhi Ministry of Commerce, Govt. of India The author can be contacted at raovdn@yahoo.co.in