ANNEXURE ON VISHNU SAHASRANAMA

Shuklaambara dharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam, Prasanna Vadanam Dhyaayet Sarva Vighnopashantaye/ Laabhastheshaam Jayastheshaam Kruthasthesham Paraajahayah, Eshamindiravashyamo Hridayastho Janaardanah/ Viniyogah: Om Asya Shri Vishnu Sahasranaama Stotra Maha Mantrasya Brahma Rishi Vishnurdevata Anushthup chhandah Sarva Kaamaavaapyatrtha Jape Viniyogah. (In this Vishnu Sahasranaama Stotra,… Continue Reading