Dvadasa Jyotirlinga Stotra

Saurashtre Somanathamcha Srisaile Mallikarjunam Ujjayinya Mahakalam Omkaramamaleswaram Paralyam Vaidyanathancha Dakinyam Bheema Shankaram Setu Bandhethu Ramesam Nagesam Darukavane Varanasyantu Vishwesam Tryambakam Gautameethate Himalayetu Kedaaram Ghrishnesamcha shivaalaye Etani jyotirlingani Saayam Praatah Patennarah Sapta Janma Kritam paapam Smaranena Vinashyati

श्री रुद्राष्टकम् – Sri Rudrashtakam

श्री रुद्राष्टकम्|| Sri Rudrashtakam नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं| निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेङहं||१|| Namami shamishaan nirvaan rupam Vibhum vyapakam brahma vedswaroopam Nijam nirgunam nirvikalpam niriham Chidakash maakaash vasam bhajeham निराकारमोंकारमूलं तुरीयं गिरा ग्यान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल… Continue Reading