Temples

Jyotirlingas:
The 12 jyotirlingas are mentioned in the Shiva Purana.

Saurashtre Somanathamcha Srishaile Mallikarjunam
Ujjayinya Mahakalam Omkaramamaleswaram
Paralyam Vaidyanathancha Dakinyam Bheema Shankaram
Setu Bandhethu Ramesam, Nagesam Darukavane
Varanasyantu Vishwesam Tryambakam Gautameethate
Himalayetu Kedaaram, Ghrishnesamcha shivaalaye
Etani jyotirlingani, Saayam Praatah Patennarah
Sapta Janma Kritam pApam, Smaranena Vinashyati

Paadal Petra Sthalam: 
 
Shiva Temples: